زن به کلفت خانه: دیگه خیلی داری با من خودمونی حرف میزنی ها!

کلفت: ا خانم ببخشید. خواسم نبود  فکر کردم با آقا دارم حرف میزنم.