شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

عسل-27

+ گنه كرد در بلخ آهنگري به شوشتر گردن منو زدند....
مرصاد
88/1/12
مرصاد
حكايتش جالب بود
ساعت دماسنج
عسل-27
رتبه 0
0 برگزیده
77 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
عسل-27 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top